Best Battery Recondition/Revive Plan Recommend

Battery Recondition  

Can The Lead Acid Battery Be Reconditioned?

After the entire battery is damaged, we often charge and discharge the battery. In the inspection, it is often found that 50% of the batteries in a group of batteries are not damaged. The reason is that in the series battery pack, the function of the individual batteries behind the formation of the entire battery is degraded, so that the function of the whole battery is degraded. A hydration of the battery that has been used for half a year can extend the life of the battery and extend the average time to more than 3 months. A special battery recondition device is used to eliminate the vulcanization of the battery. The particle generator is connected in parallel to the battery to recondition the battery. This method is better for reconditioning the battery, but because the recondition is more thorough, if there is no over-discharge, the battery is often completely eliminated for the continuous use of the battery.

Når hele batteriet er skadet, lader vi og lader det ofte. Under inspeksjonen finner man ofte at 50% av batteriene i en gruppe batterier ikke er skadet. Dette skyldes at i serien batteripakke blir driften av de enkelte stabler bak dannelsen av hele stabelen forringet, slik at driften av hele stabelen blir degradert. Hydrering av batteriet som brukes i seks måneder kan forlenge levetiden og forlenge gjennomsnittlig varighet til mer enn 3 måneder. En spesiell enhet for rekonditionering av batteriet brukes til å eliminere vulkaniseringen av batteriet. Partikkelgeneratoren kobles parallelt med batteriet for å kondisjonere batteriet. Denne metoden er å foretrekke for ompakking av batteriet, men siden rekonditionering er mer fullstendig, hvis det ikke er for stor utladning, blir batteriet ofte fullstendig eliminert for fortsatt bruk av batteriet.

Когда вся батарея повреждена, мы часто ее заряжаем и разряжаем. Во время проверки часто обнаруживается, что 50% батарей в группе батарей не повреждены. Это связано с тем, что в последовательном батарейном блоке работа отдельных блоков за формированием всего пакета ухудшается, так что работа всего пакета ухудшается. Увлажнение батареи, используемой в течение шести месяцев, может продлить срок ее службы и увеличить ее среднюю продолжительность более 3 месяцев Специальное устройство для восстановления батареи используется для устранения вулканизации батареи. Генератор частиц подключен параллельно с аккумулятором для восстановления аккумулятора. Этот способ предпочтителен для переупаковки батареи, но, поскольку восстановление является более полным, если нет чрезмерного разряда, батарея часто полностью исключается для дальнейшего использования батареи.