Best Battery Recondition/Revive Plan Recommend

Battery Recondition  

How Can You Tell When Car Battery Is Going Bad And Revive?

At present, almost all the cars used in the world are all lead-acid batteries. The lead-acid battery can supply only 2.1V per cell, and the nominal voltage is 12V. The internal battery is made up of six cells in series. The performance degradation of the battery will affect the overall performance of the battery. Whether the vehicle starts up as smoothly as before, for example, the original 1 second start now takes 3 seconds, which is the battery is aging. After the vehicle is started, the battery light of the instrument panel is not bright. If it is bright, the battery may be faulty. If the oil lamp is automatically turned off, the battery is aging. If you don’t drive for three days and five days, you won’t be able to get out of the fire or the ignition will be difficult. If you can, it will be aging.

When Car Battery Is Going Bad

För närvarande är nästan alla begagnade bilar i världen blybatterier. Blysyrabatteriet kan endast leverera 2,1 V per cell, och den nominella spänningen är 12V. Det interna batteriet består av sex celler i serie. Nedbrytning av batteriets prestanda kommer att påverka batteriets totala prestanda. Om fordonet startar så smidigt som tidigare, till exempel, tar det ursprungliga startet på 1 sekund nu 3 sekunder, vilket betyder att batteriet åldras. Efter att du startat fordonet är inte batterilampan på instrumentpanelen ljus. Om det är ljust kan batteriet vara defekt. Om oljelampan slocknar automatiskt, åldras batteriet. Om du inte kör i tre dagar och fem dagar kommer du inte att kunna komma ur elden eller tändningen blir svår. Om du kan kommer den att åldras.

현재 세계에서 거의 모든 중고차는 납산 배터리입니다. 납산 배터리는 셀당 2.1V 만 공급할 수 있으며 공칭 전압은 12V입니다. 내장 배터리는 6 개의 셀이 직렬로 구성되어 있습니다. 배터리 성능이 저하되면 배터리의 전체 성능에 영향을줍니다. 예를 들어 차량이 이전과 같이 부드럽게 시동되면 원래 1 초 시동에 3 초가 걸리므로 배터리 수명이 다한 것입니다. 차량을 시동 한 후 계기판의 배터리 표시등이 밝지 않습니다. 밝 으면 배터리에 결함이있을 수 있습니다. 오일 램프가 자동으로 꺼지면 배터리가 노화 된 것입니다. 3 일과 5 일 동안 운전하지 않으면 화재에서 벗어날 수 없거나 점화가 어려워집니다. 가능하다면 나이가 들어갑니다.