Best Battery Recondition/Revive Plan Recommend

Battery Recondition  

How To Recondition Laptop Battery That Won’t Hold A Charge?

After using the notebook for a period of time, the user can obviously feel that the battery life is insufficient, often charging for 3 hours, only for half an hour, and the battery is still losing. If it is caused by a physical problem, we can only buy one more, but if the battery logic is wrong and some space is reserved, we can adjust the charge and discharge curve and recondition. Laptop batteries, especially lithium-ion batteries, have been idle for too long or just reconditioned. Both the charging curve and the discharge curve have a certain offset. It is necessary to correct and repair the charge-discharge curve by performing several cycles of real filling.

Dopo aver usato il laptop per un po ‘, l’utente può ovviamente sentire che la durata della batteria è insufficiente, che si carica spesso per 3 ore, per solo mezz’ora e che la batteria è ancora in fase di perdere. Se ciò è dovuto a un problema fisico, possiamo acquistarne solo uno, ma se la logica della batteria è errata e se lo spazio è riservato, possiamo regolare la curva di carica e scarica e riconfezionarla. Le batterie dei laptop, in particolare le batterie agli ioni di litio, sono rimaste inattive per troppo tempo o sono state revisionate. Sia la curva di carico che la curva di scarico hanno un certo offset. È necessario correggere e riparare la curva di scarico del carico eseguendo diversi cicli di riempimento effettivi.

Na een tijdje de laptop te hebben gebruikt, kan de gebruiker duidelijk het gevoel hebben dat de levensduur van de batterij onvoldoende is, vaak 3 uur opladen, slechts een half uur, en dat de batterij nog steeds bezig is met verliezen. Als dit te wijten is aan een fysiek probleem, kunnen we er maar één kopen, maar als de logica van de batterij verkeerd is en als er ruimte is gereserveerd, kunnen we de laad- en ontlaadcurve aanpassen en opnieuw verpakken. Laptopbatterijen, vooral lithium-ionbatterijen, zijn te lang inactief geweest of zijn gereviseerd. Zowel de belastingscurve als de afvoercurve hebben een bepaalde offset. Het is noodzakelijk om de belasting-ontlaadcurve te corrigeren en te repareren door verschillende werkelijke vulcycli uit te voeren.